Semmelweis Egészségügyi Kft.

IHC 2 fokozatú magas vérnyomásban. A vérzés az újszülött agyában

A vérzés az újszülött agyában - Vasculitis November

Fazekas Árpád kapta az Árkövy Emlékérmet 83 Dr. Nagy öröm számomra, hogy a Magyar Arc- Állcsont- és Szájsebész Társaság vezetőségének megtisztelő felkérésére én rendezhetem Nemzeti Kongresszusát, egyben a 9.

Ezúton is szeretném minden kedves Kolléga figyelmét felhívni Tudományos Kongresszusunkra. Ezek a Kongresszusok kitűnő alkalmat jelentenek közös és speciális gond­jaink megbeszélésére, szakmai-tudományos tevékenységünk megismertetésére, s külföldi kollé­gáink előadásait hallgatva, bizony ilyenkor tudunk önbizalmat szerezni és elégedettséget érezni saját munkánk minősége felett is.

Részletes információk a www. Az absztraktok beküldési határideje: Remélem, nagy számban üdvözölhetem majd kongresszusunkon a lap olvasóit is, s hasznos szakmai ismeretekkel és nagyszerű élményekkel gazdagodnak majd.

Őszinte szeretettel várom Önöket, Dr. Pataky Gergely, Dr. A tágítókkal a gyári leírás alapján, Mtwo direct VDW-Sirona nyomatékkontroll funkcióval rendelkező könyökdarabbal preparáltak csoportonként nyolc darab műanyag blokkban kialakított mesterséges gyökércsatornát Morita Europe. Átöblítésre Neomagnol oldatot, síkosításra File-Eze-t Ultradent használtak.

IHC 2 fokozatú magas vérnyomásban vitamin magas vérnyomás ellen

A blokkok preparálás előtt és után bescannelt képein végezték méréseiket az Image Tool for Windows 3. Az apextől IHC 2 fokozatú magas vérnyomásban csatorna görbületének megfelelő körív mentén egész milliméterenként határozták meg a preparációs aszimmetria értékét.

IHC 2 fokozatú magas vérnyomásban kapilaris és magas vérnyomás

A preparáció végpontjától számított első, második, negyedik, valamint ötödik magassági pontnál a RaCe, a harmadik mérési szintben pedig a ProTaper preparált a legnagyobb aszimmetria értékkel. Az Mtwo tágító a legalacsonyabb aszimmetria-értékekkel preparált, miközben biztonságosan alkalmazható rendszernek bizonyult. A ProTaper esetében a negatívumot a magas törésveszély, a RaCe műszersorozatnál pedig az apicalis terüle­ten preparált nagy aszimmetria jelentette.

Kulcsszavak: gyökércsatorna, Mtwo, NiTi, preparációs aszimmetria, ProTaper, RaCe Bevezetés Gyökérkezeléskor a fogban lévő gyökércsatorna-rendszer megfelelő tisztítása és tágítása elengedhetetlen a sikerhez.

A cél egy folyamatosan táguló tölcsérforma kialakítása, melynek átmérője legnagyobb az orificiumnál, legkisebb pedig a preparáció végpontjában. Ennek során azonban kívánatos az eredeti csatornakonfiguráció megtartása [4]. Az elmúlt időszakban a gyökércsatornák megmunkálására különböző kézi és gépi tágítórendszerek széles választéka vált elérhetővé. A forgó mozgást használó gépi tágítók gyorsabb munkát, kevésbé fáradságos preparálást ígérnek a kézi eszközökhöz képest [13, 20].

Azonban ezen előnyök mellett ezek az eszközök számos veszélyforrást is magukban rejtenek, melyek közül a legveszedelmesebb az, hogy a műszerek előzetes figyelmeztető jelek nélkül eltörhetnek a csatorná­ban [14]. A műszertörések mellett a gyökércsatorna megmunkálása közben előforduló komplikációk másik csoport­ját a preparációs hibák jelentik.

A vérzés az újszülött agyában

Görbült gyökércsatornák apicalis harmadában a tágítóműszerek a kiegye­ nesedési hajlamukból eredő feszülésnek köszönhe­tően a görbület külső oldalán több anyagot távolítanak el, ez eredményezhet hosszmetszetben homokóra alakú csatornát, lépcsőképződést, a forament megnyújtó apicalis perforatiót, vagy akár álút is kialakulhat. A középső harmadban a műszerek a görbület belső oldalát Érkezett: Elfogadva: Az említett preparációs hibák azon túl, hogy észlel­ jük őket, viszonylag nehezen számszerűsíthetők.

Az így kapott érték a görbület külső és belső oldalán létrehozott tágítás különbségének abszolút értéke, így előjel nélkül nem utal arra, hogy melyik oldalon vett el több anyagot a tágító, optimális esetben értéke 0 volna. Ezzel a módszerrel kivitelezett mérést elsőként Dr. Bartha Károly közölte [1]. A vizsgálat során ennek alapján hasonlítottunk össze három NiTi tágító rendszert. Kialakításuk különlegessége, hogy a csavarulatok között egyenes szakaszok találhatók, erről kapta a rendszer a nevét is: Reamer with Alternating Cutting Edges, azaz alternáló vágó­ élekkel rendelkező tágító.

A gyártó szándéka szerint ez a különleges forma a csatornában való megszorulást és az ennek következtében előforduló műszertörést előzi meg. A file-ok egyenes oldalú háromszög keresztmetszettel a. A ProTaper Dentsply-Maillefer, Ballaigues, Svájc műszerek a progressive taper kifejezésnek köszönhetik nevüket, amely arra a jellegzetességre utal, hogy az adott műszereken belül is változik a konicitás mértéke.

IHC 2 fokozatú magas vérnyomásban vérhígító termékek magas vérnyomás ellen

Ez a kialakítás végső soron a torziós terhelés csökkentését célozza azáltal, hogy a tágítósorozat minden eleme a csatorna egy meghatározott kisebb szaka­szát munkálja meg. Az Mtwo file-ok VDW, München, Németország kialakítására jellemző, hogy adott műszeren belül a vágó­ élek távolsága a csúcstól távolodva fokozatosan nő. Ez a jellegzetesség a nagyobb csúcsi átmérőjű műszereknél kifejezettebb. Keresztmetszetük S alakú, amely a gyártó szándéka szerint minimális kontaktust alakít ki a csatornafallal, és megfelelő nagyságú tér biztosításával megkönnyíti a törmelék távozását.

IHC 2 fokozatú magas vérnyomásban kötés hipertónia esetén

Az Mtwo műszerek a csatorna újrakezelésére szolgáló file-ok kivételével szintén nem vágó csúccsal készülnek. Vizsgálati anyag és módszer A kísérlethez 24 darab műanyag blokkban kialakított 30 fokos görbülettel rendelkező gyökércsatornát hasz- 1.

A preparációt megelőzően a műanyag blokkokról HPC scanner Hewlett-Packard Company, Palo Alto, California, USA segítségével a csatorna görbü­ letére merőleges irányból dpi felbontással digi­tá­lis képeket készítettünk, majd a csatornák tágítását követően ezt megismételtük.

A műanyag blokkokban kialakított csatornák preparálása A kísérletben gépi gyökérkezelésben tapasztalattal nem rendelkező — a vizsgálat idején utolsó éves — fogorvostan-hallgató preparált csoportonként 8—8 darab műanyag blokkban kialakított csatornát tudományos diák­köri munka keretében.

Parenterális Munkacsoport

A preparáláshoz Mtwo direct VDW, München, Németország nyomatékkontroll funkcióval rendelkező könyökdarabot használtunk, amely egy elfordítható tárcsa segítségével az Mtwo műszerso­ rozathoz előírt nyomatékértékekre állítható be: 1. A különböző gépi tágítórendszereket a gyártó által meghatározott sorrendben és módon használtuk. A gépi tágítók használatát megelőzően a csatorna végpontja és a blokk orificium felőli fala közötti távolságot egy 15 ISO méretű Kerr file-lal IHC 2 fokozatú magas vérnyomásban ellenőrzése mellett határoztuk meg, amely távolság a munkahossznak felelt meg.

A forgalomban lévő RaCe tágítók közül vizsgálatunkban a.

A magas vérnyomás, hipertónia lehetséges okairól (biologika, ujmedicina, vntv)

Ezt követően a. A RaCe tágítók eseté­ben a könyökdarabot 1,2 Ncm nyomatékértékre állí­ tottuk. A ProTaper sorozatban elsőként az S1 tágítót használtuk a munkahosszig vezetve.

IHC 2 fokozatú magas vérnyomásban volumenfüggő magas vérnyomás

A kézidarabot 2,3 Ncm nyomatékértékre állítottuk be. Ezt követően az S2, F1 és az F2 file-okkal preparáltunk a csatorna vég­ pont­jáig 1,25 Ncm; 1,6 Ncm; és 2,3 Ncm nyomaték­ beál­lí­tással. A nyomatékértéket min­den esetben az adott műszernek megfelelően állítottuk be. Első lépésként egy pixelnyi széles vonalként megszerkesztettük a görbült csatorna tengelyét az egyik preoperatív képen.

Ezen a tengelyen a csatorna végpontjától coronalis irányban haladva 6 magassági pont került kijelölésre a dpi felbontású ké­pen egymástól 78 pixelnyi távolságra, amely távolság a valóságban 1mm-nek felelt meg.

Elnöki köszöntő

A csatorna görbü­ letén található magassági pontok alapján meghatároztuk annak a körívnek a középpontját, amelyen ezek a pontok elhelyezkednek. Ezt követően pedig egyeneseket húztunk a középpontból a magassági pontokon át, amelyek metszve a csatorna falának rajzolatát megadták az egymással szemben fekvő mérőponto­kat az adott szinten. A csatorna tengelyének vonalát a megszerkesztett segédvonalakkal együtt egy sablonként elmentettük, A statisztikai kiértékelés Student-féle kétmintás t-próba módszerével történt.

Eredmények A preparáció végpontjától 1 milliméterre a RaCe produkált statisztikailag szignifikánsan magasabb aszimmetria-értéket a ProTaper valamint az Mtwo tágítóhoz képest. A második mérési szintben az Mtwo szignifikánsan alacsonyabb aszimmetria-értékkel dolgozott a két másik tágítóhoz képest.

A következő magassági pontnál a ProTaper tágító szignifikánsan nagyobb aszimmetria-értékkel prepa­rált, mint a másik két rendszer. A mesterséges apextől négy, valamint öt milliméterre — az első IHC 2 fokozatú magas vérnyomásban szinthez hasonlóan — szintén a RaCe bizonyult szignifikánsan magasabb aszimmetriával preparáló tágítónak a másik két rendszerhez képest. A következő mérési szintben nem mutatkozott szig­ nifikáns eltérés a különböző tágítók által preparált aszimmetria-értékek között 3.

Kísérletünk során három ProTaper műszer egy F1 és két F2 tágító tört el, egyéb szemmel látható műszer- 2. Pre- és posztoperatív képek valamint a mérések során használt sablon melyet a mérések során a pre- valamint posztoperatív képekre illesztve használtunk 2.

Elsőként ezt a sablont a preoperatív képekre illesz­ tettük. Mivel az egyes műanyag blokkokban a csator­nák helyzete nem volt azonos, a sablon különböző mértékű elforgatására volt szükség ahhoz, hogy illeszkedjen az adott blokkban elhelyezkedő csatorna ten­ gelyéhez.

Ezt követően a posztoperatív képekre pontosan ugyanabban a pozícióban illesztettük a sablont, mint a neki megfelelő preoperatív kép esetében, re­fe­ renciapontként a műanyag blokk bal alsó sarkát használva.

Preparációs aszimmetria értékei szintenként sérülés nem történt. A kiértékelés során ezeket a blokkokat a vizsgálatból kizártuk, a műanyag blokkok kor­ látozott száma miatt ezért ebben a csoportban csökkent az esetszám. Megbeszélés A gyökérkezeléshez használatos műszerek görbült csatornában való viselkedését nagyban meghatároz­za azok flexibilitása. A flexibilitás különböző tényezők függvényeként alakul. Mind a nagyobb csúcsi átmé­ rő, mind a nagyobb konicitás merevebb műszert eredményez.

Semmelweis Egészségügyi Kft.

Szerepet játszik továbbá a keresztmetszeti képen a kitöltött terület nagysága, valamint annak eloszlása: minél nagyobb és minél perifé­ rikusabb az anyag elhelyezkedése, annál kevésbé lesz az eszköz rugalmas [9]. Kísérletünk körülményei között a RaCe sorozat az apicalis területen jelentős aszimmetriával preparált.

A súlyossági fok A vérzés számos osztályozása létezik, amelyek többsége 4 fázisból áll. Az alábbiakban a modern orvostudományban leggyakrabban használt fokozatot használjuk: IVH és 2 fok. A vérzés a csíravonal mátrixának vetületeiben figyelhető meg, és nem terjed ki az oldalsó kamrák lumenébe. A 3-as fokozatú vérzés a csírasejtből a laterális kamrák lumenébe kerül.

Műszersérülés nem történt. A nemzetközi irodalom­ban viszonylag kevés közlemény foglalkozik magas vérnyomás és bénulás RaCe tágítókkal. Az eredmények összevetését az is megnehezíti, hogy több műszersorozat áll rendelkezésre, ennek megfelelően különböző eredményekről számoltak be. Többnyire megfelelően tágított csatornákról, valamint biztonságos alkalmazásról írtak [6, 8, 10, 13, 21].

A ProTaper sorozattal összevetve azt találták, hogy a RaCe sorozat rövidebb idő alatt az eredeti csator­ naformát jobban megtartotta, valamint kevesebb preparálatlan csatornafal-felületet hagyott [13]. Műszersérülések tekintetében legtöbbször biztonságosan alkalmazható tágítónak bizonyult, mivel több tanulmányban számolnak be arról, hogy a kísérlet során nem tört műszer a csatornában [6, 10, 13, 21], azonban leírtak deformálódott műszert [10] és kisebb-nagyobb számban műszertörést is [8, 11].

Örökletes leiomyomatosis és vesesejtes karcinóma HLRCC Laboratóriumi tesztek A laboratóriumi vizsgálatokat általában akkor végezzék el, amikor a beteg olyan veszekedéskárosodásra jellemző jelekkel és tünetekkel rendelkezik. Ezek nem elsősorban diagnosztizálására veserák, köszönhetően annak tünetmentes jellege és általában megtalálható egyébként tesztek alatt, más betegségek, mint például az epehólyag -betegség. Más szavakkal, ezeket a rákokat általában nem észlelik, mert felfedezésükkor nem okoznak fájdalmat vagy kellemetlenséget. A laboratóriumi elemzés értékelést adhat a beteg egészségi állapotáról, és információt nyújthat a test más részein fellépő áttétek stádiumának és metasztázisának ha veseelváltozást észleltek meghatározásakor a kezelés megkezdése előtt. Vizeletvizsgálat A vér jelenléte a vizeletben a vesejtes karcinóma általános feltételezett jele.

A ProTaper viszonylag széles körben elterjedt tágí­ tórendszer, ennek megfelelően jóval többen is vizsgálták. Kisérletünk során a ProTaper a második mérési szintben preparált viszonylag nagy aszimmetriával.

Vesesejtes karcinóma - Renal cell carcinoma - siofokmaraton.hu

Saját eredményeinkkel összhangban több szerző számolt be arról, hogy a ProTaper tágítók hajlamosak a csatorna kiöblösítésére az apicalis területen [7, 13]. Ez már a as csúcsi méretű F1 tágítónál is megfigyelhe­tő, az ennél nagyobb csúcsi keresztmetszetű finisher file-okra pedig fokozottan igaz volt [21, 23]. Leírták továbbá azt is, hogy a csatorna coronalis valamint középső harmadában a ProTaper egyéb tágítókhoz képest viszonylag nagy mennyiségű anyagot távolít a görbület belső oldalát agresszíven preparálva [18, 22] S alakú csatornaforma esetén mind a coronalis, mind az apicalis görbület belső olda­l­án ­ ál [21]amely szintén a csatorna kiegyenesedé­ séhez vezet.

Kísérletünk során több esetben is tapasztaltunk műszertörést. A csoportonként feltágított nyolc mesterséges csatornában egy esetben egy F1 tágító, valamint további két esetben F2 file-ok törtek el. Ezzel szemben nem tapasztaltak műszertörést egy olyan kísérlet so­rán, melyben az élő operátort számítógéppel vezérelt eszköz helyettesítette [18].

C alakú csatornakonfigu­ rációt preparálva a hagyományos kézi tágítással tör­ténő összehasonlításban azt találták, hogy a Pro Taper rendszerrel gyorsabban, kevesebb preparációs hibával tudtak dolgozni, Ayurveda okozza a magas vérnyomást az eltávolított dentinmennyiség is alatta maradt a kézi tágítás IHC 2 fokozatú magas vérnyomásban kapott értékeknek, azonban a preparálatlan csatorna­fal aránya nagyobb volt a gépi tágítók csoportjában [20].

Az előzőekben említett preparációs hibák miatt több szerző fokozottan görbült csatornában a ProTa­ per helyett kisebb konicitású, flexibilisebb tágítót ajánl vagy a ProTaper és egyéb műszerek kombinációját [3, 6, 7, 21]. A től elérhető Mtwo tágító kísérletünk körülményei között nagyon jól szerepelt: az első kettő, valamint az ötödik és hatodik mérési szintekben a leg­ alacsonyabb aszimmetria értékkel preparált, miközben műszersérülés nem történt.

Hasonló eredményekről számolnak be német szerzők is RaCe, valamint K3 tágítókkal történt összehasonlításban, akik a tágítókkal szintén mesterséges csatornákat preparáltak. Műszertörést szintén nem tapasztaltak, azonban óvatosságra intik a felhasználót a deformálódott műszerek nagy száma miatt [11].

Más közleményben kiváló vágási hatékonyságról számoltak be az Mtwo tágítóval kapcsolatban [12].

Kevéssé biztató eredményekről írtak azonban kettős görbülettel rendelkező, S alakú szimulált csatornák preparálásakor: amellett, hogy nagyszámú preparációs hibát találtak, a 10 preparált csatorna esetében 4 törött, valamint további 3 deformálódott műszerről számoltak be [3]. A preparációs hibákat tekintve érdemes megemlíteni, hogy az Mtwo esetében a gépi tágí­tás előtt kézzel preparált vezetőcsatorna nem befolyásolta a csatorna apicalis transzportálását [17].

Kísérletünk során több műszertörés is történt a Pro­ Taper csoportban. Általánosságban a következő té­ nyezők tehetők felelőssé a műszersérülésekért: a preparálást végző egyén, a preparációs technika, valamint az adott műszer jellemzői [16].

IHC 2 fokozatú magas vérnyomásban csatorna tágításának technikáját tekintve fontos kiemelni az ún. Ez azt jelenti, hogy a munkahosszban az elsőként használt gépi tágító csúcsi méretét elérő kézi műszerrel úgymond előkészítjük a forgó eszköz IHC 2 fokozatú magas vérnyomásban a csatornában. Ezzel megelőzhetjük azt a helyzetet, hogy az alacsony vágási hatékonysággal rendelkező inaktív vagy mérsékelten aktív műszercsúcs megszorul a nála kisebb keresztmetszetű csatornában, és a tágító torziós törést szenved [2].

Több közleményben rámutatnak annak fontosságára, hogy a gyökércsatorna gépi tágítását csak az IHC 2 fokozatú magas vérnyomásban rendszerrel előzetesen megfelelő gyakorlatot szerzett orvosok végezzék — műanyag blokkokban kialakított csatornák vagy extrahált fogak csatornáinak preparálásával rutint IHC 2 fokozatú magas vérnyomásban —, különben a siker alulmúlja az előzetes várakozásokat [19].

Közleményünk eredményeit nem szabad minden fenntartás nélkül kivetíteni a klinikai gyakorlatba, ugyanis a preparációhoz műanyag blokkokban ki­ alakított csatornákat használtunk sok más tanulmányhoz hasonlóan [3, 8, 10, 11, 13, 18, 21, 22, 23].

Ezek legnagyobb előnye, hogy sokkal egyszerűbb megte­ remteni velük a standardizált kísérleti körülményeket, mint változatos anatómiai adottságú eltávolított fogak csatornáival, mivel azonos típusú blokkokban a csatornák átmérője, konicitása, hossza, görbülete megegyezik, valamint anyagi jellemzőik is ugyanazok [3]. Az eredmények kiértékelését nagyban megkönnyíti, hogy a műanyag blokkokban az eltávolított fogak gyökércsatornáinak háromdimenziós görbületével szem­ben a csatornák görbülete csak a tér két dimenziójába terjed ki, így a görbületre merőleges irányból készített képek elegendőek a vizsgálathoz [10].

A fogak vala­mint a műanyag blokkokban kialakított mesterséges csatornák összehasonlításakor nem utolsósorban ér­de­­mes megemlíteni, hogy a két esetben más-más anyagban történik a preparálás, ezek az anyagok eltérő keménységgel rendelkeznek, a preparálás során kelet­ kezett hő hatására előfordulhat az is, hogy a műgyan­ta meglágyul [23]. Leírták azt is, hogy mivel a fogak­ ban lévő természetes csatornáknál a műgyantá­ban kialakított csatornákat nehezebb megmunkálni, az ilyen modellt használó tanulmányok esetében nagyobb arányú műszersérülés várható [19].

Következtetésként elmondható, hogy kísérletünk körülményei között az Mtwo tágító alacsony aszimmetria értékekkel preparált, miközben biztonságosan alkalmazható rendszernek bizonyult.

A ProTaper esetében a negatívumot a magas törésveszély jelentette. Az általunk használt RaCe műszersorozat nagy aszimmet­ riával preparált az apicalis területen. Irodalom 1. A pre­parálóeszközök vizsgálata a tágítás aszimmetriájának szempont­ jából. Fogorv Szle ; — J Endod ; — Fazekas Á szerk. Semmelweis Kiadó, Budapest, Part 1.